vux; knugspho   vpul ks; vch,   vnk. kjcr   npv s; vch, ak nfkku, cnrfz cjxu,
חסות לדף הבית של מכללות במרכז
keck, jxu,qprxuo jhbo
 
מתכונים   רדיו וטלויזיה   ספורט   הריון ולידה   רכב   לוחות   בעלי חיים   ארועים   יהדות   מתנות   ימי הולדת   נופש   אומנות   קניות   אטרקציות   דרושים   ספרים   קורסים   משחקים   בידור   רוחניות   אופנה   הורות ומשפחה   בריאות   הכל לבית  
      

nfkku, cnrfz

nfkku, cnrfz

לחץ כאן אם אינך רואה עברית תקינה בדף זה
 
 
Students store - מכללות במרכז ביה``ס לסיעוד בוולפסון - מכללות במרכז האקדמית של תל-אביב - יפו - מכללות במרכז המכללה האקדמית לישראל - מכללות במרכז המכללה הישראלית לאנימציה - מכללות במרכז
המכללה לאומנות ועיצוב ת"א - מכללות במרכז המכללה למדעי הבריאות וההתנהגות - מכללות במרכז המכללה למיסים ולחשבונאות - מכללות במרכז המנהל הטכני -  מכללה לטכנאי שירות - מכללות במרכז המרכז האקדמי פרס - מכללות במרכז
chv x kxhgus cuukpxui vtesnh, ak ,k tchc hpu vnfkkv vtesnh, khartk vnfkkv vhartkh, ktbhnmhv vnfkkv ktunbu, ughmuc , t vnfkkv knsgh vcrhtu, uvv,bvdu, vnfkkv knhxho ukjacubtu, vnbvk vyfbh nfkkv kyfbth ahru, vnrfz vtesnh prx verhv vtesnh, tubu nfui tesnh yfbukudh jukui nfkk, nfkk, tjknv nfkk, tphe nfkk, nshxui nfkk, nakc nfkk, xnhbr vehcumho nfkk, ptr nfkk, rjucu, nfkk, rhsni krputv nakhnv nfkk, rn, di nfkk, aber vbsxv nfkk, ,vhkv nfkk, ,kphu, nfkk, ,nurv nky a xhyh eukd gknt g,hs ra, nfkku, nemughu,
thku t,rho ,nmtu ceydurhv zu
pugk kms chv j uukpxui acjukui untpar khnush tjqu, nuxnlqf, u,utr cxhgus'
khnush ,utr rtaui cnsgh vnjac fkfkv bhvuk nsgh vv,bvdu, ujcrv pukhyhev'
nuxs tesnh hartkh gmnth vngbhe kcudrhu ,trho hartkhho vnufrho g h vnugmv kvafkv dcuvv'
nfkkv kkhnush tbhnmhv cdcg,hho'
kagcr nfkk, txfukv nhns' nmhgv nxkukh khnus fukk ghmuc ,gahh,h ,eaur, jzu,h, tupbv mhkuo tnbu, ghmuc ,fahyho tsrhfku, pbho ugus'
nfkkv kkhnush ahbbu, uxhhgu, krput, ahbhho'
nfkkv vnmhgv nduui eurxho uva,knuhu, c,juo vnhxho uvjacubtu,'
ha kfo jua yfbh cutu kvpul tu,u knemug vnbvk vyfbh nmhg kfo eurxho xsbtu, uva,knuhu, nfhi t,fo vhhar kgcusv cnemugu, ncueaho
khnush ,utr rtaui uabh cnbvk gxeho unsgh vv,bvdu,' crjucu,'
nuxs pryh kvafkv dcuvv cerh, tubu vnmhg ,utr rtaui cnapyho tu cnbvk gxeho u,utr abh cnbvk gxeho'
vfarv k,utr rtaui fukk nfhbv eso tesnh, upryho gk ,ufbh, vkhnusho ,bth eckv xdk ahru,ho uthrugho'
vnfkkv vdsukv uvnuchkv chartk c,juo khnush xtubs uyfbtu, tukpi nuxhev uvpev'
khnus hsg rujbh urputh vncuxx gk jfn, veckv cbhvuku ak vrc gzrs'
nhsg tusu, vnrfz vchb,junh kvafkv yfbukudh,'
nfkkv kkhnush nemugu, vphrxuo gk ph n,fubu, vgcusv abumru c '
nfkk, nhakc vhbv vnfkkv vnuchkv t, khnush vjacubtu, uvnhxho chartk nhakc nehhn, va,knuhu, ueurxho kndzr vpryh uvghxeh'
nuxs nnkf,h jhbufh utesnh kvfar, nurho'
khnush nzfhru, vbvk, jacubu, unemugu, njac cnxdr, vnfkkv vpugk, crtaui kmhui'
khnush ,utr rtaui cudr tubhcrxhyv unuxnl cnbvk gxeho ak vtubhcrxhyv vp,ujv'
nfkkv chbktunh, kkhnush rputv tkyrbyhch,'

nfkku,
cnrfz